Medycyna pracy w POLMED

Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. 1997 nr 96 poz. 593) Pracodawca powinien zapewnić swoim Pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną.

Kodeks Pracy, art. 227

"Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności (…) przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom."

Ustawa o służbie medycyny pracy, art.12

"Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zwany dalej "zleceniodawcą", z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej "zleceniobiorcą."

POLMED jako partner medyczny wykonując umowę o profilaktycznej ochronie zdrowia Pracowników zachowuje kilka istotnych dla każdego pracodawcy standardów. Podstawowe to: dostępność i kompleksowa realizacja badań w jednej placówce.

Świadczenia medycyny pracy w POLMED

Wszystkie palcówki POLMED to kompleksowe centra medyczne przystosowane do udzielania świadczeń medycyny pracy. Współpracując z siecią kilku tysięcy podmiotów medycznych na terenie całego kraju gwarantuje dostęp do badań i konsultacji lekarskich z zakresu medycyny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stosując przyjętymi w całej firmie jednolite procedury. W proponowanej pracodawcy umowie poza przyjazną logistyką świadczeń POLMED elastycznie negocjuje istotny jej element, jakim jest cena. Jako świadczeniodawca wskazuje pracodawcy jej związek z występującymi u niego stanowiskami i przypisanymi do nich narażeniami. Serwis medycyny pracy POLMED aktywnie współpracuje z pracodawcą, aby zaproponować najbardziej korzystne dla niego finansowe rozwiązanie. POLMED to wyspecjalizowany medyczny podmiot, który zabezpieczy każdemu Pracodawcy wymagane prawem badania profilaktyczne Pracowników.

Badania profilaktyczne dla pracowników

Badania profilaktyczne pracowników lub kandydatów na pracowników wykonywane są przed zawarciem umowy o pracę oraz cyklicznie ponawiane w trakcie jej trwania. Zapewnienie profilaktycznej opieki lekarskiej Pracownikom leży po stronie Pracodawcy. Na podstawie art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy każdy pracodawca, który związany jest z pracownikiem stosunkiem pracy, zobowiązany jest do zawarcia pisemnej umowy na wykonywanie badań profilaktycznych z jednostką służby medycyny pracy.

Badania wstępne dotyczą:

 1. Nowych Pracowników przed rozpoczęciem pracy,
 2. Pracowników po zmianie stanowiska pracy lub wystąpieniu na stanowisku nowych narażeń.

Badania okresowe dotyczą:

 1. Pracowników pracujących już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego orzeczenia o zdolności do pracy.

Badania kontrolne dotyczą:

 1. Pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

Ponadto zapewniamy realizację dodatkowych badań, takich jak:

Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych

To badanie, w którego skład wchodzą: badanie lekarskie, badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne, wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej. Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Badania kierowców

Badania lekarskie i psychologiczne przeznaczone dla osób kierujących pojazdami oraz kierowców zawodowych, realizowanych na podstawie ustawy o kierujących pojazdami oraz transporcie drogowym.

Badania uczniów, studentów, doktorantów

Badania dotyczą uczestników studiów doktoranckich, kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie nauki są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Badania kwalifikacji zawodowej

Badania przeznaczone dla osób pragnących zdobyć lub przedłużyć ważność kwalifikacji zawodowej, min. badania do pozwolenia na broń, badania pracowników zabezpieczenia technicznego, ochroniarzy, marynarzy, celników, strażaków, górników, pracowników na statkach żeglugi śródlądowej, medycyna lotnicza. Ponadto wykonujemy badania dla pilotów dronów, badania dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych oraz szereg innych specjalistycznych badań dla pracowników.

Ponadto organizujemy także udział lekarza medycyny pracy w komisjach BHP, oferujemy działania związane z prewencją narażeń zawodowych, wizytacjami stanowisk pracy, poradnictwem dotyczącym chorób zawodowych. Zapewniamy także monitoring ważności orzeczeń.

W czasie trwania umowy Pracownicy mogą zostać objęci cyklicznymi badaniami profilaktycznymi oraz programami zdrowotnymi, które pozwalają zapobiegać wielu chorobom lub znacznie skrócić czas ich leczenia. Oferujemy także bardzo atrakcyjne warunki szczepień. Organizujemy profesjonalne kursy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Współpraca z POLMED pozwala zaoszczędzić czas i środki na organizację świadczeń medycznych. Im większa i bardziej rozproszona organizacja, tym większa oszczędność. To POLMED odpowiada za dobór placówek, weryfikując jakość usług oraz koszty udzielanych świadczeń.

Współpraca z POLMED S.A. pozwala zaoszczędzić środki na organizację i koordynację świadczeń medycznych. Im większa i bardziej rozproszona organizacja, tym oszczędność kosztów jest większa. To POLMED S.A. odpowiada za dobór placówek, za weryfikację jakości usług oraz kosztów udzielanych świadczeń.

Korzyści, wynikające z posiadania opieki medycznej POLMED w zakresie realizacji badań profilaktycznych:

Ekonomiczne

 1. Zarządzanie świadczeniami w placówkach własnych oraz partnerskich,
 2. Znaczne globalne obniżenie kosztu pracodawcy przeznaczanego na badania profilaktyczne.

Logistyczne

 1. Kontrola nad procesem realizacji badań medycyny pracy,
 2. Szybki i sprawny obieg dokumentów,
 3. Szybki czas realizacji badań za pośrednictwem Infolinii Medycznej,
 4. Sprawna procedura reklamacyjna.

Jakościowe

 1. Monitoring i egzekwowanie jakości świadczonych usług w placówkach własnych oraz partnerskich z uwzględnieniem zakresu świadczeń wynikającego z ustawy o medycynie pracy,
 2. Jasne i przejrzyste procedury kierowania Pracowników na badania.

Technologiczne

 1. Dostęp do innowacyjnej aplikacji ułatwiającej organizację medycyny pracy,
 2. Pełna informacja na temat umówionych świadczeń,
 3. Możliwość prowadzenia dokumentacji tradycyjnej oraz elektronicznej.