Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umów o świadczenia zdrowotne oferowane przez POLMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

Niniejsze Ogólne Warunki Umów określają warunki zawierania i wykonywania umów o świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy, oferowane przez POLMED S.A.

Ogólne Warunki Umów są doręczane osobie zainteresowanej skorzystaniem ze Świadczeń, oferowanych przez POLMED S.A. przed złożeniem przez tę osobę wniosku o zawarcie umowy o świadczenia zdrowotne, zgodnie z art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego, wskutek czego stają się częścią umowy wiążącej Świadczeniodawcę ze Zlecającym.

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§1. Świadczenia zdrowotne oferowane przez Świadczeniodawcę mają stanowić system odpłatnej opieki zdrowotnej w zakresie ochrony zdrowia pracowników. System świadczeń oferowanych przez Świadczeniodawcę nie ma charakteru ubezpieczenia osobowego, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów szczególnych o ubezpieczeniach, w szczególności przedmiotem Umowy nie jest ubezpieczenie zdrowia Pacjenta, zaś Pacjent na mocy Umowy nie nabywa prawa do żądania świadczenia ubezpieczeniowego z jakiejkolwiek postaci.

§2. Terminy używane w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. 1. OWU – niniejsze Ogólne Warunki Umów o Świadczenia Zdrowotne w zakresie medycyny pracy;
 2. 2. Świadczeniodawca – POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os.Kopernika 21; Świadczeniodawca jest "zleceniobiorcą" w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96 poz. 593 ze zm.) i posiada niezbędne uprawnienia do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;
 3. 3. Umowa – umowa o świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy, zawierana pomiędzy Zlecającym i Świadczeniodawcą, obejmująca Wniosek Zlecającego o zawarcie Umowy, niniejsze OWU oraz potwierdzenie zawarcia Umowy przez Świadczeniodawcę;
 4. 4. Zlecający – podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, posiadająca zdolność prawną), będący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy, przystępujący do Umowy na rzecz swoich pracowników, jeśli spełnia warunki określone w OWU; Zlecający jest "zleceniodawcą" w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o służbie medycyny pracy;
 5. 5. Pacjent – osoba fizyczna, będąca pracownikiem Zlecającego, wskazana w formularzu zgłoszenia pracowników uprawniona do uzyskania Świadczeń;
 6. 6. Świadczenie – świadczenie zdrowotne, w rozumieniu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, będące przedmiotem zobowiązania Świadczeniodawcy, udzielane Pacjentowi; Świadczeniem jest badanie, o którym mowa w art. 229 § 1, 2, 5 i 6 Kodeksu pracy, a także inne świadczenia zdrowotne, do zapewnienia których zobowiązują Zlecającego przepisy Kodeksu pracy i innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Ponadto w ramach niniejszej umowy o świadczenia medyczne w zakresie medycyny pracy Zlecający uprawniony jest wykupić na rzecz Pacjentów w ramach wybranego Pakietu także inne świadczenia, niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw;
 7. 7. Karta – wydawana przez Świadczeniodawcę każdemu Pacjentowi karta plastikowa o ustalonym przez Świadczeniodawcę wzorze, stanowiąca imienny znak legitymacyjny, w rozumieniu art. 92115 Kodeksu cywilnego, stwierdzająca uprawnienie Pacjenta do uzyskania Świadczeń w zakresie określonym we Wniosku oraz w OWU oraz obowiązek Świadczeniodawcy do ich wykonania.
 8. 8. Wniosek – "Wniosek o zawarcie Umowy o Świadczenia Zdrowotne w zakresie medycyny pracy", wydawany osobom zainteresowanym przez Świadczeniodawcę lub jego przedstawiciela; Wniosek zawiera w szczególności:
  1. dane Zlecającego;
  2. imię i nazwisko Pacjenta / Pacjentów, objętych Umową.
  Formularz Wniosku stanowi załącznik nr 1 do OWU. Przy ustalaniu treści wniosku strony ustalają także zakres Świadczeń, należnych Pacjentom.
 9. 9. Pakiet – zestaw Świadczeń, wskazywany przez Zlecającego, do uzyskania których będzie uprawniony Pacjent.

Rozdział II. Zawarcie i skuteczność Umowy.

 1. §3. 1. W celu przystąpienia do Umowy, zainteresowany wypełnia dostarczony przez Świadczeniodawcę formularz Wniosku, wskazując w formularzu zgłoszenia pracowników osoby, na rzecz których miałyby być wykonywane Świadczenia oraz wybrany dla każdej z tych osób Pakiet. W niektórych sytuacjach przystąpienie do niniejszej Umowy, zawieranej na rzecz Pacjentów jako osób trzecich, wymagać będzie zgody Pacjentów na przetwarzanie ich danych osobowych przez Świadczeniodawcę – w takiej sytuacji Świadczeniodawca przekaże zainteresowanemu odpowiednią ilość formularza zgody, a zainteresowany zapewni we własnym zakresie uzyskanie powyższej zgody Pacjentów oraz przekaże podpisane formularze Świadczeniodawcy. W takim wypadku warunkiem zawarcia Umowy jest otrzymanie przez Świadczeniodawcę powyższej zgody od co najmniej jednego Pacjenta.
 2. 2. Zainteresowanym może być podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, posiadająca zdolność prawną), będący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy, przystępujący do Umowy celem uzyskania Świadczeń na rzecz swoich pracowników; w takim wypadku zainteresowany, dokonując wskazania Pacjentów, będzie zobowiązany uzyskać wcześniej ich zgodę, obejmującą także zgodę na przekazanie ich danych osobowych Świadczeniodawcy, celem umożliwienia wykonania Umowy.
 3. 3. Otrzymanie przez zainteresowanego Wniosku wraz z proponowanym Pakietem od Świadczeniodawcy lub jego przedstawiciela będzie postrzegane jako oferta Świadczeniodawcy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego adresowana do zainteresowanego. Wraz z Wnioskiem zainteresowany otrzymuje egzemplarz OWU, co potwierdza podpisem pod Wnioskiem.
 4. 4. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wypełnienia i podpisania przez Zlecającego Wniosku oraz zaakceptowania zaproponowanego Pakietu, z zastrzeżeniem § 4. Po podpisaniu Wniosku Zlecający otrzymuje potwierdzenie odbioru Wniosku. Podpisany przez Zlecającego egzemplarz Wniosku zostaje przekazany Świadczeniodawcy.
 5. 5. Świadczeniodawca po otrzymaniu wypełnionego i podpisanego przez Zlecającego egzemplarza Wniosku potwierdza zawarcie Umowy.
 6. 6. Zlecający ma prawo w każdym czasie wystąpić o objęcie Świadczeniami kolejnego Pacjenta uzupełniając formularz zgłoszenia pracowników
 1. § 4. 1. Skutki umowy uzależnione są od dokonania przez Zlecającego pierwszej wpłaty za wszystkich Pacjentów objętych Wnioskiem. Wpłata może nastąpić w raz ze złożeniem Wniosku lub w terminie późniejszym.
 2. 2. Świadczeniodawca przesyła Zlecającemu potwierdzenie zawarcia Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 5 oraz sporządza imienne Karty Pacjentów objętych Wnioskiem i doręcza je Zlecającemu.
 3. 3. Z chwilą wejścia w życie umowy Pacjent jest uprawniony do uzyskania świadczeń medycznych objętych wybranym Pakietem. Pacjent identyfikowany jest za pomocą Karty lub numeru Pesel. Pakiet – zestaw Świadczeń, wskazywany przez Zlecającego, do uzyskania których będzie uprawniony Pacjent.

Rozdział III. Świadczenia. Pakiety.

 1. § 5. 1. Świadczenia są udzielane zgodnie z Pakietem, wybranym przez Zlecającego, z uwzględnieniem warunków pracy Pacjentów. Strony mogą ustalić różne Pakiety dla poszczególnych grup pracowników Zlecającego.
 2. 2. Świadczeniodawca, przed zawarciem Umowy, na podstawie informacji uzyskanych od Zlecającego o panujących w zakładzie warunkach pracy, przygotowuje propozycję Pakietu, które obejmuje Świadczenia, do których zapewniania zobowiązują Zlecającego przepisy Kodeksu pracy i innych ustaw. W skład każdego Pakietu obejmującego profilaktyczną opiekę zdrowotną wchodzą w szczególności: a) wykonywanie badań wstępnych kandydatów na pracowników, b) wykonywanie badań okresowych i kontrolnych pracowników, c) orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na jego podstawie; d) ocena możliwości wykonywania pracy uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy, e) monitorowania stanu zdrowia pracowników zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, oraz młodocianych, niepełnosprawnych i kobiet, f) prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz wypadków przy pracy, g) udział w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy i komisjach powypadkowych, h) inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia oraz działań na rzecz ochrony zdrowia pracowników, i) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o ryzyku zawodowym i stanie zdrowia pracowników objętych profilaktyczną opieką medyczną, j) informowanie Zlecającego o stanie zdrowotnym pracowników i realizacji przedmiotu Umowy co najmniej raz na kwartał, k) przeprowadzanie badań lekarskich w zakresie i według częstotliwości określonych wskazówkami metodycznymi zawartymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Nadto Świadczeniodawca opracuje dla Zlecającego sugerowany zestaw świadczeń zdrowotnych:
  • wchodzących w skład profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 229 § 6 Kodeksu pracy, z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332) oraz
  • o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o służbie medycyny pracy, rozumianych jako "ogół działań zapobiegających powstawaniu i szerzeniu się niekorzystnych skutków zdrowotnych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają związek z warunkami albo charakterem pracy";
  • których obowiązek zapewnienia nakładają na Zlecającego odrębne przepisy.
 3. 3. Zakres Pakietu będzie ustalany indywidualnie z każdym Zlecającym, biorąc pod uwagę jego potrzeby oraz warunki i charakter pracy w jego zakładzie, i stanowić będzie załącznik nr 2 do OWU.
 4. 4. Wyłączeniu spod Świadczeń objętych każdym Pakietem, choćby nawet dany Pakiet takie Świadczenia – w sytuacji, gdy nie stwierdzono poniżej opisanych szczególnych uwarunkowań – przewidywał, podlegają w szczególności:
  • takie świadczenia, które związane są z prowadzeniem ciąży wysokiego ryzyka ponad zgodny z zakresem usług standardowy koszyk świadczeń należnych w posiadanym pakiecie
  • świadczenia, związane z diagnozowaniem i leczeniem bezpłodności, wszelkich form sztucznego zapłodnienia lub aborcji, keratotomii radialnej, finansowaniem okularów optycznych, oprawek lub soczewek, operacji kosmetycznych, leczenia AIDS i chorób związanych z AIDS, kosztów wynikłych wskutek wypadków, urazów i chorób powstałych w związku ze służbą wojskową;
  • świadczenia, związane ze szczepieniami, za wyjątkiem corocznych szczepień przeciwko grypie i szczepień dostępnych w wybranym pakiecie świadczeń, oraz z transplantacjami i dializami;
  • świadczenia, polegające na zapewnieniu leków i środków medycznych,
  • świadczenia związane z leczeniem chorób wrodzonych, chorób nowotworowych, chorób genetycznych;
  • terapie psychologiczne i psychiatryczne, a także związane z leczeniem uzależnień;
  • takie świadczenia, które Pacjent uzyskał u osób trzecich, a które nie były wcześniej zlecone przez Świadczeniodawcę, choćby nawet były objęte Pakietem i uzasadnione stanem zdrowia Pacjenta; w takiej sytuacji Pacjent nie będzie uprawniony do domagania się refundacji przez Świadczeniodawcę kosztów, jakie poniósł w związku z wykonaniem świadczenia przez osobę trzecią;
  • przez okres 6 miesięcy od momentu wykupienia lub rozszerzenia Pakietu – zabiegi chirurgii 1 dnia
  • przez okres 10 miesięcy od momentu wykupienia lub rozszerzenia Pakietu – usługa hospitalizacji porodowej
  • takie świadczenia w ramach koordynacji hospitalizacji, które obejmują choroby wcześniej zdiagnozowane, zabiegi chirurgii plastycznej, operacji na otwarty sercu, HIV, HCV, HBV i ich powikłań, chorób psychicznych, operacji neurochirurgicznych, transplantologii, wszczepienia implantów, dializ, chemio-, kobalto- i rtg-terapii, zapłodnienia pozaustrojowego, leczenia wad wrodzonych, urazów okołoporodowych i ich powikłań oraz leczenia uzależnień i ich powikłań
  • zabiegi rehabilitacyjne w przypadku chorób przewlekłych, wad wrodzonych, zaburzeń neurorozwojowych, np. dziecięcego porażenia mózgowego, rehabilitacji po zabiegach operacyjnych
  • inne świadczenia, o ile przepisy prawa tak stanowią.

  Powyższe wyłączenia nie dotyczą sytuacji, gdy obowiązek wykonania świadczenia, które podlega wyłączeniu, nakładają na Świadczeniodawcę bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 5. § 6. 1. Świadczeniodawca przy wykonywaniu Świadczeń ma prawo korzystać z usług osób trzecich, bez konieczności uzyskania zgody Zlecającego lub Pacjenta.
 6. 2. Świadczeniodawca zapewni, aby osoby, wykonujące Świadczenia na jego rachunek, spełniały wszelkie warunki dla wykonywania świadczeń zdrowotnych, określone w przepisach prawa, w szczególności aby byli to lekarze spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadzający badania, o których mowa w art. 229 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy, oraz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną, o której mowa w art. 229 § 6 Kodeksu pracy, a także, aby reprezentowały najwyższy poziom wiedzy medycznej i profesjonalizmu. Świadczeniodawca wymaga od takich osób legitymowania się stosownym ubezpieczeniami, które obejmować będą także wszelkie szkody, które mogą zostać wyrządzone Pacjentom przy wykonywaniu Świadczeń.
 7. 3. Osobami, o których mowa w ust. 1 i 2, będą w szczególności zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarze prowadzący indywidualne praktyki.
 8. 4. Osoby, o których mowa wyżej, będą zobowiązane zachować w tajemnicy wszelkie informacje, uzyskane przy wykonywaniu Świadczeń.
 9. 5. Świadczeniodawca ma prawo zalecić poddanie się przez Pacjenta konsultacji lub badaniu przez lekarza wskazanej specjalności lub wykonanie innych badań. W razie, gdy Pacjent odmówi poddania się takiej konsultacji lub badaniu, Świadczeniodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikające stąd następstwa.
 10. 6. W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, Świadczeniodawca jest zobowiązany do sporządzenia i prowadzenia dokumentacji Pacjentów, określonej w art. 18 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz dokumentacji, wymaganej przez przepisy szczególne, dotyczące medycyny pracy. Pacjenci będą zobowiązani udostępnić Świadczeniodawcy wszelką posiadaną dokumentację medyczną niezbędną dla zapewnienia im przez Świadczeniodawcę prawidłowej opieki, jak również umożliwić Świadczeniodawcy dostęp do dokumentacji znajdującej się u innych osób. Świadczeniodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa, wynikłe z odmowy udostępnienia mu niezbędnej dokumentacji medycznej, znajdującej się w posiadaniu Pacjenta lub osób trzecich.
 11. 7. Świadczeniodawca gwarantuje zapewnienie ochrony praw Pacjentów, określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej.
 12. § 7. 1. Świadczenia są udzielane w pierwszej kolejności w przychodniach Świadczeniodawcy po dokonaniu rejestracji Pacjenta przez Infolinię POLMED. W szczególnych sytuacjach, jeżeli wykonanie świadczenia w przychodniach Świadczeniodawcy jest utrudnione lub niemożliwe, Infolinia POLMED dla wykonania świadczenia może wskazać przychodnię innego podmiotu (Partnera Medycznego Świadczeniodawcy)
 13. 2. W wyniku rejestracji Pacjent zostaje umówiony z lekarzem lub na badania diagnostyczne w najbliższym możliwym terminie. Pacjentowi zostaje wskazana godzina i miejsce konsultacji lub badania.
 14. 3. O ile wymagają tego okoliczności, w szczególności w wypadkach nagłych, Pacjent jest uprawniony uzyskać Świadczenie niezwłocznie.
 15. 4. Warunkiem udzielenia Świadczenia jest posiadanie przez Pacjenta w dniu, którym świadczenia ma być udzielone aktualnych uprawnień wynikających z Umowy.

Rozdział IV. Opłaty.

 1. § 8. 1. Opieka medyczna, wyrażająca się w prawie uzyskania Świadczeń objętych wybranym Pakietem, jest odpłatna. Opłaty ponosi Zlecający jako strona Umowy.
 2. 2. Opłaty mają charakter zryczałtowany, a ich wysokość zależy od zakresu Świadczeń, objętych uzgodnionym Pakietem (lub Pakietami) oraz od ilości Pacjentów, zgłoszonych przez danego Zlecającego. Wysokość miesięcznych opłat określa cennik, stanowiący załącznik nr 3 do OWU.
 3. 3. Opłaty wnosi się z góry za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy wykonywania Umowy, najpóźniej do piętnastego dnia danego miesiąca lub w innym terminie określonym w fakturze wystawionej przez Świadczeniodawcę. Zlecający ma prawo uiścić z góry opłatę za okres dłuższy niż miesięczny. Pierwsza opłata, wnoszona przy zawieraniu umowy, będzie dotyczyć miesiąca, w którym została ona dokonana, choćby nawet był on niepełny. Nie przewiduje się zwrotu lub obniżenia opłaty za niepełny miesiąc
 4. 4. Zlecający wnosi opłaty za Pakiet bez wezwania.
 5. 5. W razie, gdy Pacjent zamierza skorzystać ze Świadczenia, znajdującego się w ofercie Świadczeniodawcy, lecz nie objętego wybranym Pakietem, Świadczeniodawca wykona takie Świadczenie odpłatnie, po wniesieniu przez Pacjenta opłaty według aktualnie obowiązującego cennika Świadczeniodawcy, od którego cennika Świadczeniodawca udzieli rabatu w wysokości 15% na konsultacje lekarskie i ambulatoryjną diagnostykę.
 6. 6. Świadczeniodawca będzie uprawniony dokonać wypowiedzenia wysokości opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, raz w roku kalendarzowym, w ten sposób, iż najpóźniej na 14 dni przed dniem, w którym upływa każdy pełny roczny okres obowiązywania Umowy, Świadczeniodawca ma prawo złożyć i doręczyć Zlecającemu oświadczenie na piśmie o zmianie wysokości opłat na kolejny 12-miesięczny okres obowiązywania Umowy. Wypowiedzenie wysokości opłat może nastąpić w razie, gdy zajdzie choćby jedno z poniższych zdarzeń:
  • zmianie ulegnie wskaźnik inflacji GUS;
  • zmianie ulegnie średnie wynagrodzenie, publikowane przez GUS.
 7. W przypadku zastąpienia powyższych wskaźników innymi wskaźnikami określanymi dla państw należących do Unii Europejskiej, o ile zajdzie taka konieczność, powyższe wskaźniki zostaną zastąpione zbliżonymi wskaźnikami unijnej instytucji statystyki publicznej. Zmiana wysokości opłat może nastąpić proporcjonalnie do zmiany wyżej podanych wskaźników.
 8. 7. Świadczeniodawca uzasadni dokonane wypowiedzenie wysokości opłat.
 9. 8. Zlecający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia wysokości opłat, o którym mowa w ust. 6 i 7, ma prawo wypowiedzieć na piśmie Umowę, ze skutkiem na dzień, w którym obowiązywać zaczęłyby opłaty według nowej wysokości.
 10. 9. Jeżeli Zlecający nie wypowie Umowy zgodnie z ust. 8, stosuje się § 9 ust. 2, a opłaty w nowej wysokości obowiązują od początku kolejnego rocznego obowiązywania Umowy.
 11. 10. W przypadku konieczności zmiany opłat wynikających z innego powodu niż wymieniony w ust. 6, wymagać ona będzie negocjacji Świadczeniodawcy i Zamawiającego.

Rozdział V. Czas trwania Umowy.

 1. § 9. 1. Umowa zostaje zawarta na rok, przez co rozumie się okres pełnych dwunastu miesięcy kalendarzowych następujących po dniu podpisania Umowy.
 2. Mocą niniejszego postanowienia, po upływie każdego roku jej obowiązywania, Umowa ulega przedłużeniu na kolejny okres dwunastu pełnych miesięcy kalendarzowych, o ile żadna ze Stron, najpóźniej na 14 dni przed dniem, w którym upływa każdy pełny roczny czas jej obowiązywania, nie złoży oświadczenia o tym, iż nie życzy sobie przedłużenia Umowy

Rozdział VI. Rozwiązanie Umowy.

 1. § 10. 1. Świadczeniodawca będzie uprawiony rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym:
  • po stwierdzeniu, że w terminie określonym w § 8 ust. 3 nie wpłynęła wpłata od Zlecającego – po uprzednim bezskutecznym upomnieniu z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie dłuższego niż 7 dni:
  • w przypadku, gdy Świadczeniodawca uzyska wiarygodne i uzasadnione informacje o braku zdolności do dalszego wykonywania swoich obowiązków przez Zlecającego.
 2. 2. Umowa rozwiązuje się z chwilą śmierci Pacjenta – w stosunku do danego Pacjenta, nie naruszając praw innych Pacjentów, którzy uzyskali prawo do Świadczeń na podstawie jednej Umowy.
 3. 3. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy w stosunku do danego Pacjenta, unieważnieniu ulega Karta wydana temu Pacjentowi. Świadczeniodawca odmówi wykonania Świadczeń na rzecz osoby, która okaże nieważną Kartę.
 4. 4. Z chwilą stwierdzenia, że wpłata za Świadczenia należna za danego Pacjenta nie wpłynęła w terminie, określonym w § 8 ust. 3, Świadczeniodawca – bez rozwiązywania Umowy w trybie ust. 1 lit. a) – może tymczasowo unieważnić Kartę tego Pacjenta, począwszy od pierwszego dnia okresu, którego miała dotyczyć nie uiszczona opłata. Po otrzymaniu należnej opłaty Karta zostaje wznowiona. Informacja o tymczasowym unieważnieniu oraz o wznowieniu Karty zostaje przekazana do rejestracji.
 5. 5. Zlecający będzie uprawniony rozwiązać Umowę w razie rażącego naruszenia jej postanowień przez Świadczeniodawcę pomimo wezwania na piśmie do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków i bezskutecznego upływu wyznaczonego w nim terminu, odpowiedniego stosownie do okoliczności.
 6. 6. Umowa rozwiązuje się w stosunku do Pacjenta będącego pracownikiem Zlecającego w dniu, w którym wygasa stosunek pracy pomiędzy tym Pacjentem a Zlecającym z jakichkolwiek przyczyn. Jeżeli ma to miejsce w trakcie miesiąca kalendarzowego, opłata należna za ten miesiąc naliczona zostanie proporcjonalnie. Zlecający niezwłocznie poinformuje Świadczeniodawcę o wygaśnięciu stosunku pracy. Ustępy 2 i 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

Rozdział VII. Postanowienia różne.

 1. § 11. 1. Świadczeniodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za odmowę wykonania Świadczenia, nie objętego wybranym przez Zlecającego Pakietem, oraz jakiekolwiek tego następstwa.
 2. 2. Świadczeniodawca nie jest odpowiedzialny za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, za które przepisy lub Umowa nie czynią go odpowiedzialnym, zaś w szczególności:
  • w razie zaistnienia siły wyższej;
  • jeżeli szkoda powstała wskutek zawinionego, niedbałego lub lekkomyślnego zachowania Zlecającego lub Pacjenta albo działania osoby trzeciej, której Świadczeniodawca nie powierzył wykonania czynności związanych z wykonywaniem Umowy.
 3. 3. Świadczeniodawca oświadcza, że przystąpił do ubezpieczenia obejmującego szkody wyrządzone Pacjentom przy wykonywaniu Świadczeń oraz gwarantuje utrzymanie tego ubezpieczenia przez cały okres trwania Umowy.
 4. 4. Umowa zawierana przez Zlecającego na rzecz Pacjenta, jest umową o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, o której mowa w art. 393 Kodeksu cywilnego.
 5. 5. Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych, Zlecający, na podstawie złożonego we Wniosku oświadczenia, wyraża zgodę i upoważnia Świadczeniodawcę do przetwarzania jego danych osobowych, uzyskanych w celu wykonania Umowy, pozwalających na określenie tożsamości Zlecającego, oraz na przekazywanie tych danych podmiotom bezpośrednio współpracującym ze Świadczeniodawcą przy wykonaniu Umowy. Zlecający będzie zobowiązany uzyskać od Pacjentów, którzy będą objęci jego wnioskiem, ich zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy. Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych stanowią integralną część Wniosku.
 6. 6. Zlecający i Pacjenci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. 7. Zlecający ma prawo kontrolować wykonywanie Umowy. W tym celu Zlecający ma prawo żądać od Świadczeniodawcy informacji, o ile nie naruszają one tajemnicy lekarskiej lub tajemnicy przedsiębiorstwa Świadczeniodawcy. Zlecający może także żądać, nie częściej niż raz na rok, przygotowania raportu z wykonania Umowy.
 8. 8. Świadczeniodawca będzie poświadczać wyniki badań w szczególności poprzez wydanie zaświadczenia według obowiązującego wzoru, oraz będzie wydawał Zlecającemu zaświadczenia, w szczególności zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy, w dwóch egzemplarzach.
 9. 9. W celu umożliwienia prawidłowego wykonywania Umowy, Zlecający:
  • będzie przekazywał Świadczeniodawcy informacje o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,
  • zapewni udział Świadczeniodawcy w posiedzeniach komisji bhp,
  • zapewni Świadczeniodawcy możliwość przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,
  • udostępni Świadczeniodawcy dokumentację wyników kontroli warunków pracy, w części dotyczącej ochrony zdrowia.
 10. 10. Świadczeniodawca zobowiązuje się do prowadzenia oraz udostępniania Zlecającemu dokumentacji medycznej Pacjentów zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania (Dz.U. Nr 120 poz. 768 ze zm.). Poniższe zasady stosowane będą przy wykonywaniu Świadczeń z zakresu medycyny pracy:
  • w przypadkach dyskwalifikujących Pacjenta do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku, Świadczeniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zlecającego o powyższym;
  • wstępne, okresowe i kontrolne badania profilaktyczne Świadczeniodawca wykonuje na podstawie skierowania wystawionego przez Zlecającego; zasady udzielania innych Świadczeń wynikają z treści Pakietu;
  • po przeprowadzeniu badań profilaktycznych, o których mowa w punkcie poprzedzającym, oraz ocenie ryzyka zawodowego, Świadczeniodawca wystawia:
   1. zaświadczenie lekarskie o zdolności bądź utracie zdolności do pracy,
   2. orzeczenie w formie zaświadczenia o konieczności zmiany stanowiska pracy z powodu ciąży, choroby zawodowej lub szkodliwego wpływu narażeń na stan zdrowia.
  • oryginał zaświadczenia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, otrzymuje Zlecający, zaś kopię zaświadczenia Pacjent;
  • dokumentacja badania obejmująca tzw. Rejestr Wydanych Zaświadczeń, skierowania na badania profilaktyczne, karty badań profilaktycznych wraz z wynikami badań dodatkowych, przechowywana jest w siedzibie Świadczeniodawcy.
  • do obowiązków Zlecającego należy:
   1. przekazywanie informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,
   2. zapewnienie udziału w posiedzeniach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej u Zlecającego,
   3. zapewnienie możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,
   4. udostępnienie dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części dotyczącej ochrony zdrowia.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe.

 1. § 12. Zlecający oraz Pacjent są zobowiązani niezwłocznie informować Świadczeniodawcę na piśmie o wszelkich zmianach danych zawartych we Wniosku. O ile Zlecający lub Pacjent zaniecha tego obowiązku, pismo Świadczeniodawcy wysłane na ostatni znany mu adres Zlecającego lub Pacjenta będzie uważane za skutecznie doręczone.
 2. § 13. Do spraw nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy o służbie medycyny pracy oraz właściwych przepisów wykonawczych.
 3. § 14. Spory wynikłe z wykonywania Umowy strony będą starały się rozwiązywać polubownie. Jeśli to nie będzie możliwe, sądem właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd siedziby Świadczeniodawcy.
 4. § 15. Zmiany lub odstępstwa od Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 3841 Kodeksu cywilnego.

Zarząd POLMED S.A.
Starogard Gdański