Regulamin

Ogólne Warunki Korzystania z Serwisu POLMED

Poniżej znajdują się Ogólne Warunki Korzystania z Serwisu POLMED, zwane również "Warunkami korzystania". Korzystając z Serwisu POLMED, w tym pobierając materiały informacyjne, Użytkownik wyraża każdorazowo zgodę na przedstawione poniżej Warunki korzystania. Jeśli Użytkownik się z nimi nie zgadza, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu POLMED.

1. Definicje

Użytkownik – (1) osoba fizyczna, która ma zamiar skorzystać jako pacjent ze świadczeń zdrowotnych, oferowanych przez POLMED, i w tym celu dokonująca elektronicznej rezerwacji świadczenia oraz uiszczająca za nie opłatę za pośrednictwem systemu płatności online; (2) osoba fizyczna, która dokonuje elektronicznej rezerwacji świadczenia medycznego oraz uiszczająca za nie opłatę za pośrednictwem systemu płatności online na rzecz innej osoby fizycznej (pacjenta), w szczególności: przedstawiciel ustawowy na rzecz osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym rodzic na rzecz dziecka, opiekun prawny na rzecz podopiecznego, a także osoba sprawująca faktycznie opiekę nad inną osobą fizyczną na rzecz takiej osoby fizycznej, osoba dokonująca elektronicznej rezerwacji oraz uiszczająca opłatę za pośrednictwem systemu płatności online na rzecz innej osoby fizycznej grzecznościowo; (3) partner medyczny współpracujący z POLMED na podstawie odrębnej umowy; (4) osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadają osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą korzystająca z Panelu Medycznego dla Firm albo Panelu Pracodawcy, która współpracuje z POLMED na podstawie odrębnej umowy.

Serwis POLMED - zwany również Serwisem oznacza platformę elektroniczną, zamieszczoną pod adresem internetowym www.polmed.pl.

Ustawa - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

2. Informacje podstawowe

 • Serwis POLMED obsługiwany jest przez POLMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os.Kopernika 21, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000271013, posiadająca kapitał zakładowy wpłacony w całości 28.350.061,00 PLN oraz numery NIP: 5921963724, REGON: 192110780.
 • Serwis POLMED dostępny jest w następujących domenach www.polmed.pl.
 • Serwis POLMED jest dostępny w następujących wersjach językowych: polskiej i angielskiej.
 • Dostęp do Serwisu POLMED można uzyskać za pomocą przeglądarki internetowej, zarówno sieciowej jak i mobilnej. Dostęp do Serwisu POLMED jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet. Dla korzystania z usług POLMED niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron WWW: Internet Explorer (wersja 8 lub wyższa) lub Firefox (wersja 5.0 lub wyższa) oraz stabilne łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512KB.

3. Informacje zawarte w serwisie POLMED

 • POLMED udostępnia Użytkownikom następujące witryny:
  • Strefa Płatna, w ramach której Użytkownik po zapoznaniu się i akceptacją Regulaminu elektronicznego rezerwowania i opłacania komercyjnych świadczeń zdrowotnych oferowanych przez POLMED S.A. poprzez serwis www.polmed.pl otrzymuje dostęp do odpłatnych świadczeń zdrowotnych a także możliwość nabywania jednostkowych usług medycznych.
  • Strefa Pacjenta, w ramach której po zapoznaniu się w jednej z placówek POLMED i akceptacją Regulaminu korzystania z e-rezerwacji POLMED S.A. oraz Regulamin korzystania z dostępu do wyników badań on-line POLMED S.A.. Użytkownik uzyskuje dostęp do odpłatnych pakietów usług medycznych oferowanych w placówkach POLMED, wyników badań i historii dotychczasowego doczasowo odbytych wizyt.
  • Strefa Firm, w ramach której Użytkownik po podpisaniu umowy z POLMED uzyskuje dostęp do pakietów medycznych dla firm, medycyny pracy.
  • Strefa Partnera Medycznego, w ramach której Użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji rozliczeniowej on-line.
 • Korzystanie przez Użytkownika z usług w ramach poszczególnych stref Użytkowników, o których mowa w ust. 1 powyżej, wymaga zawarcia odrębnej umowy z POLMED. Warunki i treści zawieranych umów w ramach poszczególnych stref Użytkowników, dostępne są w Serwisie, w zakładkach poszczególnych witryn.
 • W Serwisie udostępnione są ponadto informacje inwestorskie, informacje o składzie organów POLMED, o ładzie korporacyjnych, inne informacje wymagane przepisami prawa, z uwagi na fakt, że POLMED jest spółka notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
 • POLMED aktualizuje umieszczone w Serwisie informacje na bieżąco.
 • Zamieszczone w Serwisie POLMED informacje mają charakter ogólny. W celu potwierdzenia statusu konkretnej informacji albo wystosowania oferty należy skontaktować się z POLMED za pomocą formularza kontaktowego albo dzwoniąc na numery telefonów widoczne w Serwisie POLMED.

4. Polityka prywatności

 • POLMED przetwarza dane osobowe Użytkowników lub osób trzecich, wskazanych przez Użytkownika, zgodnie z przepisami Ustawy jako administrator danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.).
 • Podczas podawania danych osobowych w Formularzu Kontaktowym w celu komunikacji z POLMED albo wysyłania danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez POLMED email, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie komunikacji POLMED z Użytkownikiem.
 • Jeżeli została udzielona osobna zgoda, dane osobowe Użytkowników podane w zakładce Newsletter są przetwarzane w celach marketingu towarów i usług własnych POLMED oraz partnerów właściciela Serwisu - firmy POLMED S.A. Dodatkowo Użytkownicy, jeżeli wyrazili zgodę mogą, otrzymywać drogą elektroniczną na podany w zakładce Newsletter adres e-mail, informacje handlowe dotyczące towarów i usług własnych oraz partnerów właściciela Serwisu – firmy POLMED S.A. Zgody te są dobrowolne i mogą być w każdym czasie cofnięte.
 • Inne dane osobowe Użytkownika, które nie są niezbędne do realizacji usług świadczonych przez POLMED na rzecz Użytkownika mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą.
 • Podanie danych jest dobrowolne i Użytkownikowi służy prawo wglądu do danych oraz prawo do ich poprawiania. Zmiany podanych danych osobowych Użytkownik możne dokonać poprzez kontakt z wybraną placówką POLMED.
 • Każdy Użytkownik ma prawo do informacji na temat swoich danych zgromadzonych w Serwisie, jak i prawo do korekty, zablokowania i usunięcia tych danych. W takim przypadku, jak i w razie wszelkich pytań prosimy pisać na adres: kontakt@polmed.pl.
 • Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, następuje poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres kontakt@polmed.pl.
 • Osoba, która udzieliła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany przez siebie adres e-mail w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, może ją w każdym czasie odwołać. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@polmed.pl. Po odwołaniu zgody informacje handlowe nie będą wysyłane.
 • POLMED jako administrator danych, na podstawie art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, ze zm.), powołał administratora bezpieczeństwa informacji, który prowadzi rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych.
 • Przeglądanie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych należy zgłosić do administratora bezpieczeństwa informacji na adres e-mail: kontakt@polmed.pl.
 • Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się w Serwisie POLMED jest regulowana osobnymi postanowieniami.

5. Pliki cookies

 • Na Stronach Serwisu używane są pliki cookies.
 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Polmed S.A. z siedzibą w: Os.Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

6. Odpowiedzialność

 • POLMED zobowiązuje się do zachowania należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru świadczonych usług w celu prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania Serwisu POLMED.
 • Niedozwolone jest przesyłanie i publikowanie przez Użytkowników informacji naruszających prawa osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, a także informacji, które mogą zostać uznane przez POLMED lub jakiekolwiek podmioty trzecie za obraźliwe. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady etykiety.
 • POLMED ma prawo usunięcia wszelkich informacji dostarczanych i publikowanych przez Użytkownika, które naruszają obowiązujące przepisy prawa i niniejsze Warunki korzystania.
 • Strona zawiera łącza do innych stron internetowych. POLMED udostępnia te łącza Użytkownikom wyłącznie dla wygody i w celach informacyjnych. Z uwagi na fakt, że POLMED nie ma kontroli nad zawartością treści innych stron internetowych, POLMED nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych odrębnych stron internetowych, ich zawartość, reklamy, produkty i inne udostępnione w ich ramach materiały (odnosi się to także do portali społecznościowych takich jak Facebook czy Linkendin).
 • Korzystanie z serwisów internetowych zewnętrznych, do których łącze znajduje się w Serwisie POLMED, odbywa się na własną odpowiedzialność Użytkownika.

7. Prawa własności intelektualnej

 • Zawartość Serwisu POLMED oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej.
 • Wszelkie prawa niematerialne, materiały objęte prawem własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, nazwy domen, projekty zarejestrowane i niezarejestrowane), informacje i zawartość Serwisu bądź informacje stanowiące element Usług, baza danych, projekt Serwisu, tekst, grafika, oprogramowanie, zdjęcia, filmy, muzyka, dźwięki, dane, kompilacje oprogramowania, kod źródłowy oraz oprogramowanie (w tym aplety i skrypty), a także ich wybór, koordynacja, ułożenie oraz poprawki a także rozwiązania techniczne dotyczące POLMED są własnością POLMED lub podmiotu trzeciego, który zawarł umowę z POLMED.
 • Materiały oraz informacje umieszczone w Serwisie nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane w części lub w całości. Żadne logo ani inne znaki, teksty, grafiki, ilustracje, fotografie, animacje, dźwięki, materiały wideo oraz ich kompozycje w Serwisie, jak również foldery, katalogi, prezentacje i wszelkie inne materiały reklamowe i dokumenty znajdujące się w Serwisie nie mogą być kopiowane, przesyłane, przetwarzane i modyfikowane w celach komercyjnych, ani też udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody POLMED wyrażonej w formie pisemnej. Strona Internetowa Serwisu POLMED może zawierać fotografie, do których prawa autorskie posiadają podmioty trzecie.
 • Użytkownik nie posiada prawa do przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych czy tłumaczenia materiałów zamieszczonych w Serwisie POLMED, jak i samej strony Internetowej.

8. Postanowienia końcowe

 • Warunki korzystania z Serwisu podległe są prawu polskiemu.

Pobierz Regulamin


Regulamin elektronicznego rezerwowania i opłacania komercyjnych świadczeń zdrowotnych oferowanych przez POLMED S.A. poprzez serwis www.polmed.pl.

POLMED S.A. udostępnia Użytkownikowi możliwość nabycia usług medycznych oraz dokonania elektronicznej rezerwacji i uiszczenia opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line na stronie www.polmed.pl, w zakresie określonych przez POLMED świadczeń zdrowotnych, w celu wykonania na rzecz tej osoby lub osoby przez nią wskazanej świadczenia zdrowotnego, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

Regulamin – oznacza niniejszy dokument, określający warunki nabywania usług medycznych i elektronicznej rezerwacji oraz uiszczenia opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line na stronie www.polmed.pl.

POLMED S.A. - POLMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os.Kopernika 21, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000271013, posiadająca kapitał zakładowy wpłacony w całości 28.350.061,00 PLN oraz numery NIP: 5921963724, REGON: 192110780.

Użytkownik - (1) osoba fizyczna, która ma zamiar skorzystać jako pacjent ze świadczeń zdrowotnych, oferowanych przez POLMED, i w tym celu dokonująca elektronicznej rezerwacji świadczenia oraz uiszczająca za nie opłatę za pośrednictwem systemu płatności online; (2) osoba fizyczna, która dokonuje elektronicznej rezerwacji świadczenia medycznego oraz uiszczająca za nie opłatę za pośrednictwem systemu płatności online na rzecz innej osoby fizycznej (pacjenta), w szczególności: przedstawiciel ustawowy na rzecz osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym rodzic na rzecz dziecka, opiekun prawny na rzecz podopiecznego, a także osoba sprawująca faktycznie opiekę nad inną osobą fizyczną na rzecz takiej osoby fizycznej, osoba dokonująca elektronicznej rezerwacji oraz uiszczająca opłatę za pośrednictwem systemu płatności online na rzecz innej osoby fizycznej grzecznościowo.

Serwis - oznacza platformę elektroniczną, zamieszczoną pod adresem internetowym www.polmed.pl, na której zakładane jest Konto Użytkownika oraz za pomocą którego Użytkownik może nabywać usługi medyczne oraz rezerwować świadczenia zdrowotne oraz uiszczać za nie uiszczenia opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line.

Usługa - oznacza: i) usługę elektronicznej rezerwacji i uiszczenia opłaty za pośrednictwem systemu płatności on-line na stronie www.polmed.pl, oraz ii) usługę medyczną nabywaną przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, oraz iii) usługę prowadzenia Konta Użytkownika.

Świadczenie zdrowotne - oznacza działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, złożone z określonej procedury zdrowotnej oraz niezbędników przekształceń, wymaganych do zrealizowania danego świadczenia zdrowotnego.

Usługa medyczna – oznacza dowolną usługę zdrowotną realizowaną w obszarze medycyny.

Usługa zdrowotna – oznacza świadczenie zdrowotne złożone z określonej procedury zdrowotnej oraz niezmienników przekształceń, niezbędnych do zrealizowania danego świadczenia zdrowotnego. Usługa zdrowotna jest złożeniem procedury zdrowotnej i niezmienników przekształceń. Usługa ta jest jakościowo-ilościowym standardem złożonym z czynności, materiałów i urządzeń (środków trwałych) niezbędnych do osiągnięcia założonego celu. Usługa zdrowotna ma wymiar kosztowo-czasowy i dzieli się na - usługi medyczne i usługi farmaceutyczne.

Konto – dokument elektroniczny przypisany do Użytkownika, powstały w wyniku wypełnienia formularza rejestracyjnego, które umożliwia korzystanie z Usług świadczonych przez POLMED na rzecz Użytkownika.

Rejestracja – proces polegający na założeniu Konta w Serwisie.

Ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Terminy użyte w Regulaminie, a zdefiniowane w przywołanej Ustawie, posiadają znaczenie, jakie nadaje im Ustawa.

Dokumenty Umowy Abonamentowej – oznaczają Ogólne Warunki Umowy abonamentowej usług medycznych POLMED, Zakres Pakietu oraz Umowę abonamentowych usług medycznych w POLMED.

§ 2. Postanowienia ogólne

 • Właścicielem Serwisu jest POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, os. Kopernika 21.
 • POLMED za pośrednictwem Serwisu prowadzi sprzedaż Użytkownikom świadczeń zdrowotnych, jednostkowych usług medycznych, jednorazowych pakietów medycznych oferowanych w oddziałach Centrum Medycznych POLMED na terenie Polski i w placówkach partnerskich POLMED oraz umożliwia rezerwację elektroniczną świadczeń zdrowotnych i ich opłacanie za pośrednictwem systemu płatności on-line.
 • POLMED jest podmiotem leczniczym w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z mocy prawa uprawnionym do przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia swoich pacjentów i zarazem administratorem danych osobowych, udostępnianych przez Użytkowników przy dokonywaniu przez nich elektronicznej rezerwacji i opłaty za świadczenia zdrowotne, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • POLMED udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku, na urządzeniu, przez osoby korzystające z Usług świadczonych w Serwisie.
 • Udostępniona Użytkownikowi możliwość elektronicznej rezerwacji świadczenia medycznego oraz uiszczenia za nie opłaty za pośrednictwem systemu płatności online stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • Dokonując rejestracji i zakładając Konto w Serwisie, Użytkownik zawiera z POLMED umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na czas nieokreślony, którą może w każdej chwili rozwiązać na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Serwis jest udostępniony przez POLMED w polskiej i angielskiej wersji językowej, za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 • Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług POLMED, w tym do elektronicznej rezerwacji świadczeń zdrowotnych oraz uiszczania za nie opłaty za pośrednictwem systemu płatności online:
  • korzystając z komputera osobistego, spełniającego poniższe wymagania minimalne: komputer z przeglądarką internetową Internet Explorer (wersja 8 lub wyższa) lub Firefox (wersja 5.0 lub wyższa) wraz z dodatkiem ADOBE Flash Player oraz stabilne łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512KB (up/down link),
  • korzystając z urządzenia mobilnego, spełniającego następujące wymagania: urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet standardową przeglądarką mobilną albo przeglądarką Puffin, wraz z dodatkiem ADOBE Flash Player oraz stabilne łącze internetowe,
  • posiadając aktywną skrzynkę pocztową e-mail.
 • W przypadku korzystania z usługi wideokonsultacji z lekarzem POLMED, Użytkownik powinien dysponować urządzeniem posiadającym dostęp do sieci Internet standardową przeglądarką mobilną albo przeglądarką Puffin, wraz z dodatkiem ADOBE Flash Player oraz stabilne łącze internetowe.

§ 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 • Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Usług możliwe jest jedynie w przypadku uprzedniego zapoznania się i akceptacji postanowień Regulaminu, a także po dokonaniu Rejestracji i uzyskaniu dostępu do indywidualnego Konta Użytkownika.
 • Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 • Użytkownik zobowiązuje się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudnić, destabilizować bądź uniemożliwiać:
  • korzystanie z Usług przez innych użytkowników;
  • funkcjonowanie Serwisu.
 • Jeden Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno indywidualne Konto Użytkownika.
 • Użytkownik może założyć Podstawowe Konto Użytkownika osobie trzeciej, w ramach którego może dokonywać nabywania usług medycznych dostępnych w Serwisie, rezerwacji świadczeń zdrowotnych oferowanych przez POLMED na rzecz osoby trzeciej oraz opłacania rezerwowanych świadczeń. Podając dane osobowe osoby innej, niż sam Użytkownik, Użytkownik oświadcza, że dysponuje wynikającym z Ustawy lub z oświadczenia osoby trzeciej upoważnieniem do podania tych danych osobowych POLMED, w celu określonym w niniejszym Regulaminie. Ponadto Użytkownik oświadcza, że wprowadzane przez niego dane są zgodne z prawdą.
 • Korzystanie przez Użytkownika z Podstawowego i Pełnego Konta Serwisu jest bezpłatne. Jeżeli Użytkownik posiadający Konto Podstawowe nabywa usługi medyczne albo dokonuje za pośrednictwem Serwisu rezerwacji świadczeń zdrowotnych, korzystanie z tych świadczeń udostępnianych w ramach Serwisu jest płatne, a Użytkownik ponosi opłaty zgodne z cennikiem zawartym w Serwisie. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Pełnego Konta Użytkownika i posiadania Abonamentu , wybrane Usługi dostępne w ramach Abonamentu nie wymagają opłat, na podstawie odrębnej umowy zawartej z Użytkownikiem albo z pracodawcą Użytkownika. Jeżeli Użytkownik posiadający Abonament w POLMED korzysta z usług medycznych nieobjętych jego Abonamentem, korzystanie z tych usług jest odpłatne, a uiszczenie opłaty jest możliwe za pośrednictwem Serwisu. W takiej sytuacji Użytkownik powinien skontaktować się z Telefonicznym Centrum Obsługi Pacjenta POLMED, celem ustalenia czy dana usługa medyczna albo świadczenie zdrowotne wymagają uiszczenia dodatkowej opłaty.
 • Aktualna lista świadczeń zdrowotnych, w zakresie których możliwe jest umawianie wizyt poprzez elektroniczną rezerwację oraz opłacanie ich poprzez system płatności online jest dostępna na stronie www.polmed.pl.
 • Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usług na prowadzenie Konta z POLMED, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: kontakt@polmed.pl.

§ 5. REJESTRACJA I ZAKŁADANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 • W celu uzyskania dostępu do Usług niezbędna jest Rejestracja, celem utworzenia Podstawowego Konta Użytkownika.
 • Aby założyć Konto Podstawowe, osoba która zamierza korzystać z Usług powinna dokonać Rejestracji. W tym celu należy wypełnić Formularz Rejestracyjny dostępny w Serwisie o dane osobowe wskazane w Formularzu. Po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje na podany podczas Rejestracji adres e-mail, link aktywacyjny.
 • Aktywowanie Konta Podstawowego następuje po kliknięciu w otrzymany na adres email link i zdefiniowaniu hasła zabezpieczającego dostęp do Konta. Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków literowych, będących kombinacją małych i dużych liter oraz znaku specjalnego lub znaku cyfrowego i powinno być znane jedynie Użytkownikowi. Użytkownik zobowiązany jest do podania kompletnych, prawdziwych danych.
 • Kolejnym krokiem Rejestracji jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.
 • Poprawnie przeprowadzona i zakończona Rejestracja skutkuje utworzeniem Podstawowego Konta Użytkownika, umożliwiającego odpłatne nabywanie usług medycznych, dokonywanie rezerwacji świadczeń zdrowotnych oferowanych przez POLMED.
 • Podstawowe Konto umożliwia Użytkownikowi:
  • przeglądanie i rezerwację odpłatnych świadczeń zdrowotnych dostępnych w Serwisie,
  • zarządzanie swoimi ustawieniami i danymi,
  • dostęp do odpłatnej usługi wideokonsultacji z lekarzem POLMED,
  • zgłaszanie reklamacji,
  • kontakt z Centrum Obsługi Pacjenta POLMED za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  • dostęp do aktualnych promocji i ofert POLMED.
 • Aby uzyskać dostęp do Pełnego Konta Użytkownika i móc korzystać z pełnych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien zgłosić się do najbliższej placówki POLMED, celem weryfikacji tożsamości pacjenta i zapoznania się z Regulaminem Pacjenta POLMED. Korzystanie z Pełnego Konta i rezerwacja świadczeń medycznych następuje na zasadach określonych w szczegółowym "Regulaminie korzystania z e-rezerwacji POLMED".
 • Pełne Konto umożliwia Użytkownikowi dostęp do usług opisanych w pkt 6 powyżej, a także do:
  • wyników badań,
  • kalendarza wizyt i historii odbytych wizyt,
  • zewnętrznej dokumentacji medycznej przekazanej POLMED przez Pacjenta,
  • będącego pacjentem POLMED odpłatne zamawianie recept za pośrednictwem formularza, o odbiorze których Użytkownik informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej albo telefonicznie.
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć Podstawowe i Pełne Konto w Serwisie i rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ 6. Rezerwacja i odwoływanie świadczeń zdrowotnych

 • Rezerwacja świadczeń zdrowotnych może nastąpić po utworzeniu Podstawowego Konta Użytkownika. Informacje o świadczeniach zdrowotnych umieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Osoba posiadająca aktywne Podstawowe Konto Użytkownika aby zarezerwować płatne świadczenie zdrowotne powinna zalogować się na swoje Konto w Serwisie. Po zalogowaniu na swoje Konto Użytkownik wybiera placówkę medyczną, specjalizację, lekarza specjalistę oraz datę i godzinę wizyty albo usługi medycznej.
 • Rezerwując świadczenie zdrowotne za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien w ciągu 10 minut dokonać za nie płatności z góry używając udostępnionego przez POLMED systemu płatności online, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na komputerze albo urządzeniu mobilnym, po zarezerwowaniu wybranego świadczenia. Brak odnotowania opłaty za zarezerwowane świadczenie przez Użytkownika w wyżej wymienionym terminie przez POLMED, powoduje jego automatyczne anulowanie.
 • Pełna kwota należna za rezerwowane świadczenie zdrowotne albo nabywaną usługę medyczną jest widoczna w podsumowaniu każdego zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity koszt dostarczenia usługi dla Użytkownika, nie zawiera żadnych ukrytych kosztów.
 • Rezerwację traktuje się jako prawidłowo przeprowadzoną, wówczas gdy Użytkownik prawidło wybrał placówkę medyczną, lekarza specjalistę oraz termin wizyty oraz dokonał pełnej opłaty za rezerwację za pomocą systemu Przelewy24.
 • Po zakończeniu prawidłowo przeprowadzonej rezerwacji i wniesieniu za nią opłaty za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, Użytkownik otrzymuje na podany podczas rezerwacji adres email, wiadomość podsumowującą i potwierdzającą warunki zawartej pomiędzy Użytkownikiem a POLMED umowy.
 • Zarezerwowane i opłacone za pośrednictwem serwisu płatności online świadczenie zdrowotne można odwołać nie później, niż na 12 godzin przed terminem zarezerwowanej wizyty. Wizytę można odwołać:
  • on –line, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@polmed.pl,
  • przez autokonsultanta, który kontaktuje się z Użytkownikiem celem potwierdzenia rezerwacji bądź jej odwołania. W tym przypadku potwierdzenie albo odwołanie wizyty następuje poprzez wybór tonowy odpowiedniego przycisku na telefonie, zgodnie z instrukcją przekazaną przez autokonsultanta,
  • telefonicznie, dzwoniąc na infolinię POLMED,
  • on-line, poprzez kliknięcie w Panelu Klienta w guzik Rezygnuję z wizyty.
 • Jeżeli Użytkownik nie odwoła wizyty opłaconej wcześniej za pomocą karty płatniczej (kredytowej, debetowej) z wyprzedzeniem, o którym mowa w ust. 7 powyżej albo Użytkownik lub wskazana przez niego osoba nie stawią się na zarezerwowany termin wizyty, POLMED zwróci wcześniej pobrane środki. Jednocześnie POLMED zastrzega możliwość zablokowania dokonania rezerwacji świadczeń zdrowotnych przez Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej www.polmed.pl lub innymi, udostępnionymi przez POLMED kanałami.
 • Jeżeli Użytkownik nie odwoła wizyty z wyprzedzeniem, o którym mowa w ust. 7 powyżej, opłaconej wcześniej za pomocą innego środka płatniczego niż ten, o którym mowa w ust. 6 powyżej albo Użytkownik lub wskazana przez niego osoba nie stawi się na zarezerwowany termin, POLMED zatrzyma 50% wniesionej przez Użytkownika opłaty w związku z rezerwacją świadczenia zdrowotnego tytułem opłaty manipulacyjnej.
 • W przypadku niezrealizowania zarezerwowanego i opłaconego świadczenia zdrowotnego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi POLMED, Użytkownik jest uprawniony do otrzymania zwrotu poniesionej opłaty oraz do rekompensaty w kwocie 50% tej opłaty. Rekompensatę Użytkownik może uzyskać na wniosek złożony w terminie 14 dni od daty niezrealizowania przez POLMED zarezerwowanego i opłaconego świadczenia zdrowotnego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi POLMED, Wniosek należy składać do POLMED drogą elektroniczną za pomocą formularza reklamacyjnego, albo na adres e-mail ksiegowosc@polmed.pl.

§ 7. ZAKUP ROCZNYCH ABONAMENTÓW

 • Użytkownik posiadający Podstawowe Konto w Serwisie może dokonać nabycia za pośrednictwem Serwisu Rocznych Abonamentów Medycznych. Roczny Abonament upoważnia Użytkownika do korzystania z usług medycznych w placówkach POLMED na zasadach określonych w Dokumentach Umowy Abonamentowej.
 • Aby nabyć Roczny Abonament Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Dokumentów Umowy Abonamentowej. Po zapoznaniu się z dokumentami, o których mowa w pkt 3 powyżej, Użytkownik może dokonać nabycia Rocznego Abonamentu albo w placówce POLMED albo za pośrednictwem Serwisu.
 • Jeżeli Użytkownik nabywa Roczny Abonament za pośrednictwem Serwisu, powinien po zapoznaniu się z Dokumentami Umowy Abonamentowej dokonać opłaty abonamentowej za pośrednictwem płatności dostępnych w Serwisie, opisanych w § 8 niniejszego Regulaminu.
 • Po prawidłowym opłaceniu rocznego abonamentu do Użytkownika wysyłany jest kurier wraz z podpisanymi przez POLMED dokumentami, o których mowa powyżej. Kurier weryfikuje dane osobowe Użytkownika a nastąpienie przekazuje mu jeden podpisany przez POLMED egzemplarz Dokumentów Umowy Abonamentowej. Drugi egzemplarz Użytkownik podpisuje w obecności kuriera i przekazuje podpisany egzemplarz kurierowi.

§ 8. Płatności

 • Rejestracja w Serwisie i założenie Podstawowego Konta Użytkownika jest bezpłatna.
 • Opłatą pobieraną od Użytkownika Serwisu jest cena, którą uiszcza on za rezerwację świadczeń zdrowotnych oraz za nabywanie usług medycznych. Opłata ta pobierana jest z góry, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 • Pełna kwota należna za rezerwację świadczeń zdrowotnych albo za nabywanie usługi medycznej jest widoczna w podsumowaniu każdego zamówienia. W przypadku wystąpienia opłat dodatkowych, które Użytkownik zobowiązany jest zapłacić, w podsumowaniu zamówienia są wyliczone opłaty dodatkowe i ich wysokość oraz metody ich uiszczania przez Użytkownika.
 • Płatności można dokonywać w następujący sposób:
  • przelewem lub transferem internetowym korzystając z serwisu Przelewy24 i udostępnionego przez serwis sposobu płatności,
  • za pomocą karty płatniczej (kredytowej albo debetowej),
  • przelewem, na konto bankowe POLMED, po otrzymaniu od POLMED faktury pro-forma, który Użytkownik otrzymuje po telefonicznych kontakcie z Centrum Obsługi Pacjenta POLMED.
 • Opłaty poprzez system płatności on-line przelewem lub transferem internetowym uiszczane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24, zgodnie z warunkami tego serwisu, znajdującymi się na stronie www.przelewy24.pl.
 • Warunkiem zapłaty kartą płatniczą jest pozytywna autoryzacja płatności.
 • Warunkiem zapłaty przelewem na konto bankowe POLMED jest uznanie rachunku bankowego POLMED, na kwotę wskazaną na fakturze pro-forma.
 • Użytkownik może zarezerwować i opłacić poprzez system płatności online nieograniczoną ilość świadczeń zdrowotnych i usług medycznych w POLMED.
 • W razie rezerwacji świadczenia zdrowotnego i niedokończenia procedury płatności, zamówienie nie rodzi obowiązku zapłaty i zostaje anulowane przez system po 10 minut od chwili jego złożenia. Anulowana rezerwacja nie zobowiązuje Użytkownika do zapłaty a POLMED do realizacji świadczenia medycznego na rzecz Użytkownika.
 • W przypadku odwołania zarezerwowanego i opłaconego za pośrednictwem serwisu płatności online świadczenia zdrowotnego, w terminie określonym w § 6 ust. 7 i ust. 9 Regulaminu, Użytkownik otrzymuje uiszczoną opłatę w taki sam sposób, w jaki została ona przez niego dokonana.
 • Zwrot opłaty dokonanej przelewem na rachunek bankowy POLMED, następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
 • Zwrot opłaty za rezerwację świadczenia zdrowotnego następuje w terminie do 14 dni.
 • Jeżeli zwrot opłaty ma nastąpić w inny sposób niż dokonana została płatność, Użytkownik powinien poinformować o tym POLMED w terminie do 14 dni, wysyłając wiadomość na adres email ksiegowosc@polmed.pl wraz z podaniem numeru konta bankowego, na który ma nastąpić zwrot opłaty.
 • Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności powinny być kierowane bezpośrednio do operatora płatności internetowych na adres poczty elektronicznej (e-mail), albo inny sposób zgodnie z regulaminem danego operatora dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.

§ 9. Reklamacje dotyczące usług elektronicznych

 • Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną można złożyć w terminie 30 dni od daty ujawnienia się przyczyny reklamacji: i) na adres e-mail: reklamacja@polmed.pl, albo ii) za pomocą Formularza Reklamacyjnego, dostępnego w Serwisie, albo iii) telefonicznie, dzwoniąc na numer Infolinii POLMED.
 • Reklamacja powinna zawierać:
  • dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim (imię i nazwisko, numer PESEL);
  • zastrzeżenia Użytkownika względem sposobu wykonania usługi;
  • uzasadnienie reklamacji.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji POLMED zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • POLMED rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić albo informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres korespondencyjny, według dyspozycji Użytkownika, wskazanej w reklamacji.

§ 10. Odpowiedzialność

 • POLMED odpowiada za prawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie Serwisu.
 • POLMED nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika nazwy użytkownika i hasła do Konta osobom trzecim lub też nienależytego zabezpieczenia tych danych pozwalającego na ich uzyskanie i użycie przez osoby trzecie.
 • POLMED zastrzega sobie prawo odmowy lub zaprzestania świadczenia Usług w przypadku, gdy dane Użytkownika wskazane w Formularzu Rejestracyjnym są nieprawdziwe albo zachodzi ryzyko, że dane te mogą być nieprawdziwe albo niekompletne.
 • Niedozwolone jest przesyłanie i publikowanie przez Użytkowników informacji naruszających prawa osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, a także informacji, które mogą zostać uznane przez POLMED lub jakiekolwiek podmioty trzecie za obraźliwe albo bezprawne.
 • Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkownika na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady etykiety.
 • W Serwisie możliwy będzie dostęp do innych stron internetowych poprzez hiperlinki.
 • POLMED nie ma wpływu na treści obcych stron internetowych i nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności.
 • W przypadku otrzymania przez POLMED wiarygodnej informacji o niezgodnych z prawem lub nieetycznych treściach, odpowiedni hiperlink zostanie usunięty z Serwisu.

§ 11. Ochrona danych osobowych

 • Przy obsłudze elektronicznej rezerwacji wizyt oraz ich płatności online, POLMED – w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie –przetwarza dane osobowe Użytkownika lub osoby trzeciej, wskazanej przez Użytkownika, zgodnie z przepisami Ustawy jako administrator danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.). Ponadto w celu wykonywania Usługi POLMED może powierzyć wykonywanie danych osobowych w niezbędnym zakresie operatorowi, obsługującemu płatności online.
 • Podczas Rejestracji osoba, która zakłada Podstawowe Konto Użytkownika proszona jest o podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, nr telefonu, adres mailowy. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o świadczenie usługi droga elektroniczną (utrzymanie konta w Serwisie), w celu komunikacji POLMED z Użytkownikiem oraz w innych celach, do jakich upoważnia POLMED Ustawa oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Użytkownik może założyć Podstawowe Konto Użytkownika osobie trzeciej, w ramach którego może dokonywać nabywania usług medycznych dostępnych w Serwisie, rezerwacji świadczeń zdrowotnych oferowanych przez POLMED na rzecz osoby trzeciej oraz opłacania rezerwowanych świadczeń. Podając dane osobowe osoby innej, niż sam Użytkownik, Użytkownik oświadcza, że dysponuje wynikającym z Ustawy lub z oświadczenia osoby trzeciej upoważnieniem do podania tych danych osobowych POLMED, w celu wykonania umowy o świadczenie usługi droga elektroniczną (utrzymanie konta w Serwisie), w celu komunikacji POLMED z Użytkownikiem oraz w innych celach, do jakich upoważnia POLMED Ustawa oraz ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ponadto Użytkownik oświadcza, że wprowadzane przez niego dane są zgodne z prawdą.
 • Podczas składania reklamacji poprzez Formularz Reklamacyjny albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez POLMED email, Użytkownik wyrażą zgodę na komunikację POLMED z Użytkownikiem.
 • Jeżeli została udzielona osobna zgoda, dane osobowe Użytkowników podane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane w celach marketingu towarów i usług własnych POLMED oraz partnerów właściciela Serwisu - firmy POLMED S.A. Dodatkowo Użytkownicy, jeżeli wyrazili zgodę, mogą otrzymywać drogą elektroniczną na podany podczas rejestracji adres e-mail, informacje handlowe dotyczące towarów i usług własnych oraz partnerów właściciela Serwisu – firmy POLMED S.A. Zgody te są dobrowolne i mogą być w każdym czasie cofnięte.
 • Inne dane osobowe Użytkownika, które nie są niezbędne do realizacji Usług na rzecz Użytkownika mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą.
 • Podanie danych jest dobrowolne i Użytkownikowi służy prawo wglądu do danych oraz prawo do ich poprawiania. Zmiany podanych danych osobowych Użytkownik możne dokonać poprzez edycję i zapisanie nowych danych po zalogowaniu się do swojego Konta w Serwisie, edytując swój profil.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 • Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 • Każdy Użytkownik ma prawo do informacji na temat swoich danych zgromadzonych w Serwisie, jak i prawo do korekty, zablokowania i usunięcia tych danych. W takim przypadku, jak i w razie wszelkich pytań prosimy pisać na adres: POLMED S.A., Os.Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański.
 • Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, następuje poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres kontakt@polmed.pl albo wysyłając oświadczenie na adres POLMED S.A., Os.Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański.
 • Osoba, która udzieliła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany przez siebie adres e-mail w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie, może ją w każdym czasie odwołać. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@polmed.pl albo wysyłając oświadczenie na adres POLMED S.A., Os.Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański. Po odwołaniu zgody informacje handlowe nie będą wysyłane.
 • Dane osobowe osób korzystających z usług świadczonych w Serwisie są chronione przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją. W tym celu stosowane są odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (w tym programistyczne). POLMED stosuje systemy szyfrowania danych.

§ 12. Pliki cookies

 • Na Stronach Serwisu używane są pliki cookies.
 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu POLMED S.A. z siedzibą w: Os.Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

§ 13. Postanowienia końcowe

 • POLMED może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez POLMED, który nie będzie krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu i poinformowania Użytkowników oraz osoby korzystające z Serwisu o zmianach, z zastrzeżeniem, że świadczenia zdrowotne i usługi medyczne, do których przystąpiła już część Użytkowników, prowadzone będą na zasadach dotychczasowych.
 • W przypadku gdy Użytkownik oraz osoba korzystająca z Serwisu nie zgadza się na nowe brzmienie Regulaminu, może we wskazanym powyżej terminie wypowiedzieć umowę korzystania z usług świadczonych przez POLMED w trybie natychmiastowym, poprzez pisemny bądź e-mailowy kontakt z POLMED.
 • Brak akceptacji zmian Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
 • Prawem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem będącym konsumentem a POLMED, którego przedmiotem są usługi świadczone przez POLMED w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez POLMED w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 • Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
 • Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Pobierz Regulamin


Regulamin rezerwowania świadczeń zdrowotnych, oferowanych przez POLMED S.A., przez Telefoniczne Centrum Obsługi Pacjenta oraz opłacania zarezerwowanych świadczeń zdrowotnych przez e-mail oraz IVR, obowiązujący od dnia 11 stycznia 2016 roku.

Obowiązujący dnia 11 stycznia 2016 roku.

POLMED S.A. (zwany dalej "POLMED") udostępnia Użytkownikowi możliwość dokonania rezerwacji niektórych, określonych przez POLMED świadczeń zdrowotnych, podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Telefonicznego Centrum Obsługi Pacjenta POLMED (dalej: "TCOP") oraz uiszczenia opłaty za zarezerwowane świadczenie zdrowotne za pośrednictwem płatności z wykorzystaniem poczty elektronicznej (e-mail) oraz systemu IVR (tj. Interactive Voice Response – interaktywnego systemu dokonywania płatności w ramach połączenia telefonicznego), zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Poniższe określenia, którymi Regulamin posługuje się z wielkiej litery, posiadają następujące znaczenie:

 • POLMED - POLMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os.Kopernika 21, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000271013, posiadająca kapitał zakładowy wpłacony w całości 28.350.061,00 PLN oraz numery NIP: 5921963724, REGON: 192110780. POLMED jest podmiotem leczniczym w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), z mocy prawa uprawnionym do przetwarzania danych osobowych o stanie zdrowia swoich pacjentów i zarazem administratorem danych osobowych, udostępnianych przez Użytkowników przy dokonywaniu przez nich elektronicznej rezerwacji i opłaty za świadczenia medyczne, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 • Użytkownik - (1) osoba fizyczna, która ma zamiar skorzystać jako pacjent ze świadczeń zdrowotnych, oferowanych przez Polmed, i w tym celu dokonująca elektronicznej rezerwacji świadczenia oraz uiszczająca za nie opłatę za pośrednictwem systemu płatności online; (2) osoba fizyczna, która dokonuje elektronicznej rezerwacji świadczenia medycznego oraz uiszczająca za nie opłatę za pośrednictwem systemu płatności online na rzecz innej osoby fizycznej (pacjenta), w szczególności: przedstawiciel ustawowy na rzecz osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym rodzic na rzecz dziecka, opiekun prawny na rzecz podopiecznego, a także osoba sprawująca faktycznie opiekę nad inną osobą fizyczną na rzecz takiej osoby fizycznej, osoba dokonująca elektronicznej rezerwacji oraz uiszczająca opłatę za pośrednictwem systemu płatności online na rzecz innej osoby fizycznej grzecznościowo.

3. Użytkownik może uzyskać dostęp do rezerwacji świadczeń zdrowotnych przez TCOP z wykorzystaniem aparatu telefonicznego z możliwością odbierania połączeń i z wybieraniem tonowym DTMF. Dla opłacenia zarezerwowanego świadczenia: z wykorzystaniem poczty elektronicznej e-mail. Użytkownik powinien dysponować adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz komputerem, spełniającym poniższe wymagania minimalne: komputer z przeglądarką internetową Internet Explorer (wersja 8 lub wyższa) lub Firefox (wersja 5.0 lub wyższa) oraz stabilne łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512KB. Natomiast z wykorzystaniem IVR Użytkownik powinien dysponować aparatem telefonicznym z możliwością odbierania połączeń i z wybieraniem tonowym DTMF.

4. Przy obsłudze rezerwacji wizyt przez TCOP oraz ich płatności przez e-mail lub IVR POLMED – w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie – będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika lub osoby trzeciej wskazanej przez Użytkownika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jed. Dz.U. z dnia 17 czerwca 2002 roku, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) osobowych. Terminy, użyte w Regulaminie, a zdefiniowane w wyżej przywołanej ustawie, posiadają znaczenie, jakie nadaje im ustawa. Ponadto w celu wykonywania usługi POLMED może powierzyć wykonywanie danych osobowych w niezbędnym zakresie operatorowi, obsługującemu płatności przez e-mail lub IVR, w celu obsługi tych płatności.

5. Rezerwując świadczenie zdrowotne przez TCOP Użytkownik powinien dokonać za nie płatności, używając wskazanego przez POLMED systemu płatności e-mail lub IVR, postępując zgodnie ze wskazówkami konsultanta TCOP, względnie zgodnie ze wskazówkami, podanymi w otrzymanej wiadomości e-mail lub podanymi przez operatora płatności w systemie IVR. Brak odnotowania opłaty za zarezerwowane przez Użytkownika świadczenie zdrowotne we wskazanym przez konsultanta TCOP terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

6. Opłaty poprzez system płatności e-mailem oraz IVR uiszczane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, zgodnie z warunkami tego serwisu, znajdującymi się na stronie www.przelewy24.pl.

7. Użytkownik może zarezerwować przez TCOP i opłacić poprzez system płatności e-mail lub IVR nieograniczoną ilość świadczeń zdrowotnych w POLMED.

8. W celu zarezerwowania świadczenia zdrowotnego przez TCOP oraz jego opłacenia za pośrednictwem serwisu płatności e-mail lub IVR Użytkownik obligatoryjnie, świadomie i dobrowolnie podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, nr telefonu, adres mailowy. Podając dane osobowe osoby innej, niż sam Użytkownik, Użytkownik oświadcza, że dysponuje wynikającym z ustawy lub z oświadczenia tej innej osoby upoważnieniem do podania tych danych osobowych POLMED w celu określonym w niniejszym Regulaminie. Ponadto Użytkownik oświadcza, że podawane przez niego dane są zgodne z prawdą.

9. Poza realizacją celu określonego w ust. 1, POLMED nie przetwarza danych osobowych, przekazanych przy dokonywaniu rezerwacji przez TCOP i płatności przez e-mail lub IVR. Dane osobowe są przetwarzane przez POLMED przez okres, niezbędny dla osiągnięcia celu, przewidzianego w niniejszym Regulaminie, co nie uchybia obowiązkom i uprawnieniom POLMED jako podmiotu leczniczego – administratora danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych pacjentów zgodnie z właściwymi przepisami, jeżeli Użytkownik lub osoba przez niego wskazana skorzysta ze świadczenia zdrowotnego. Niezależnie od postanowień poprzedzających, POLMED zapewnia Użytkownikowi lub osobie trzeciej, której dane podane przez Użytkownika dotyczą, prawo wglądu i poprawiania danych, przetwarzanych przez POLMED przy dokonywaniu rezerwacji przez TCOP w każdym momencie.

10. Zarezerwowane i opłacone za pośrednictwem serwisu e-mail lub IVR świadczenie zdrowotne można odwołać nie później, niż na 12 godzin przed umówionym terminem wizyty w przychodni POLMED.

11.

 • Jeżeli Użytkownik nie odwoła wizyty opłaconej wcześniej za pomocą karty płatniczej (kredytowej, debetowej) z wyprzedzeniem, określonym w ust. 10, a jednocześnie Użytkownik lub wskazana przez niego osoba nie stawi się na zarezerwowany termin, POLMED zwróci wcześniej pobraną opłatę, natomiast rezerwuje sobie prawo do zablokowania możliwości dokonania rezerwacji świadczeń zdrowotnych przez Użytkownika przez TCOP lub innymi, udostępnionymi przez POLMED kanałami.
 • Jeżeli Użytkownik nie odwoła wizyty opłaconej wcześniej za pomocą innego środka płatniczego z wyprzedzeniem, określonym w ust. 10, a jednocześnie Użytkownik lub wskazana przez niego osoba nie stawi się na zarezerwowany termin, POLMED zatrzyma 50% wniesionej przez Użytkownika opłaty w związku z rezerwacją świadczenia zdrowotnego tytułem opłaty manipulacyjnej. W przypadku niezrealizowania zarezerwowanego i opłaconego świadczenia zdrowotnego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi POLMED, Użytkownik jest uprawniony do otrzymania zwrotu poniesionej opłaty oraz do rekompensaty w kwocie 50% tej opłaty.

12. W przypadku odwołania zarezerwowanego i opłaconego za pośrednictwem serwisu płatności e-mail lub IVR świadczenia zdrowotnego w terminie określonym w ust. 10 lub ust. 11.1, Użytkownik ma prawo zwrócić się z pisemnym wnioskiem do POLMED o zwrot kwoty poniesionej na opłacenie zarezerwowanego świadczenia. POLMED zwraca Użytkownikowi kwotę wniesioną na opłacenie zarezerwowanego świadczenia medycznego na wskazany przez Użytkownika numer konta bankowego lub, w przypadku karty płatniczej bezpośrednio na jej rachunek.

13. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi rezerwacji świadczeń zdrowotnych przez TCOP oraz ich opłacenia z użyciem serwisu płatności e-mail lub IVR winna zostać przesłana na adres POLMED w formie pisemnej i powinna zawierać:

 • dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim;
 • zastrzeżenia Użytkownika względem sposobu wykonania usługi;
 • uzasadnienie reklamacji;
 • żądanie Użytkownika odnośnie sposobu usunięcia naruszenia przez POLMED.

14. POLMED udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

15. POLMED nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkownika z rezerwacji świadczeń zdrowotnych przez TCOP oraz ich opłacenia poprzez system płatności e-mail lub IVR z przyczyn niezawinionych przez POLMED. Za przyczyny niezawinione przez POLMED uznaje się w szczególności: problemy techniczne związane z funkcjonowaniem sieci teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych i urządzeń elektronicznych, obciążenia sieci teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych. Nadto POLMED w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za: szkody będące skutkiem tego, iż Użytkownik podał nieprawdziwe lub niepełne dane istotne z punktu widzenia świadczenia usługi, utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemów informatycznych lub telekomunikacyjnych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od POLMED, próbę korzystania z usługi, jeżeli sprzęt lub system komputerowy lub telekomunikacyjny Użytkownika nie spełnia minimalnych wymagań, wynikających z niniejszego Regulaminu, niekorzystanie lub niewłaściwe korzystanie przez Użytkownika na jego sprzęcie elektronicznym z narzędzi bezpieczeństwa sieciowego i przepływu informacji.

16. POLMED zastrzega sobie prawo do:POLMED zastrzega sobie prawo do:

 • okresowego wyłączania dostępności rezerwacji świadczeń zdrowotnych przez TCOP oraz dokonywania płatności za pośrednictwem e-mail lub IVR w celu rozbudowy lub konserwacji,
 • sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do usługi ze względów technicznych lub ochrony bezpieczeństwa danych bez podania przyczyn.

17. Niniejszy Regulamin jest udostępniany każdemu Użytkownikowi poprzez jego zamieszczenie na stronie www.polmed.pl, o czym Użytkownik jest informowany w trakcie rozmowy z konsultantem TCOP w celu rezerwacji świadczenia zdrowotnego. Użytkownik w każdej chwili może pobrać lub skopiować Regulamin z wyżej wskazanej strony w celu jego przechowywania lub drukowania. Zmiany w Regulaminie są ogłaszane na wyżej wskazanej stronie www.

18. POLMED jest uprawniony do przekazywania danych osobowych Użytkownika lub osoby trzeciej, podanych przy rezerwacji świadczeń zdrowotnych przez TCOP, innym podmiotom leczniczym, z którymi POLMED współpracuje przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych.

19. POLMED zachowuje prawo swobodnego określania w każdym czasie, w zakresie których świadczeń zdrowotnych możliwe będzie umawianie wizyt poprzez rezerwację przez TCOP oraz uiszczanie za nie płatności poprzez system płatności e-mail i IVR. Aktualna lista świadczeń zdrowotnych, w zakresie których możliwe jest umawianie poprzez rezerwację przez TCOP oraz opłacanie poprzez system płatności e-mail i IVR jest dostępna na stronie www.polmed.pl oraz u konsultantów TCOP. Zmiany tej listy nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu.

20. Rezerwowanie przez TCOP świadczeń zdrowotnych oraz ich opłacanie za pośrednictwem serwisu płatności e-mail lub IVR oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Pobierz Regulamin


Regulamin korzystania z bezprzewodowej sieci WiFi Centrum Medycznego POLMED S.A..

§1. Definicje

Sieć WiFi – publiczna sieć komputerowa Centrum Medycznego POLMED z dostępem bezprzewodowym i połączeniem z Internetem, udostępniana przez POLMED S.A. w Strefie Zasięgu.

Użytkownik - osoba korzystająca z Sieci WiFi; Użytkownikiem może być dowolna osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, przebywająca w Strefie Zasięgu w związku z korzystaniem z usług POLMED S.A.

Terminal – urządzenie przenośne Użytkownika wyposażone w bezprzewodową kartę sieciową, spełniające wymagania techniczne i podłączane do Sieci WiFi (laptop, telefon komórkowy, tablet, itp.).

Strefa Zasięgu – obszar zasięgu bezprzewodowego dostępu do Sieci WiFi w Centrum Medycznym POLMED.

§2. Zakres i cel

POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Os.Kopernika 21, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000271013, posiadającą kapitał zakładowy i wpłacony w całości 28.350.061,00 PLN, NIP: 5921963724, REGON: 192110780 w ramach Centrum Medycznego POLMED udostępnia Użytkownikowi możliwość bezprzewodowego podłączenia do Sieci WiFi w celu korzystania z serwisów informacyjnych i usług elektronicznych z Internetu, na poniższych zasadach:

 • Usługa dostępu do Sieci WiFi jest świadczoną niekomercyjnie i bez dodatkowej opłaty, wyłącznie w Strefach Zasięgu. Usługa jest świadczona przez POLMED S.A. tylko i wyłącznie grzecznościowo jako usługa dodatkowa, wspomagająca dla głównych usług, świadczonych przez POLMED S.A. w ramach Centrum Medycznego POLMED. Z powyższych powodów wyłącza się wszelkie roszczenia Użytkowników o zapewnienie dostępu do Sieci WiFi lub o uniemożliwienie takiego dostępu, jak również jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze, wszelkie inne majątkowe lub niemajątkowe wobec POLMED S.A. z tytułu uzyskania lub nieuzyskania, a także jakość dostępu do Sieci WiFi.
 • Sieć WiFi jest siecią bezprzewodową o otwartym dostępie, uwierzytelnienie PPP na poziomie przeglądarki za pomocą HTTP CHAP z wykorzystaniem MD5.
 • Urządzenia Hot-Spot posiadają certyfikaty techniczne CE, FCC oraz IC.
 • Parametry Sieci WiFi zgodnie ze standardami technicznymi: IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz).
 • Strefa Zasięgu obejmuje teren Centrum Medycznego POLMED.
 • Dostęp do Sieci WiFi możliwy jest wyłącznie po akceptacji niniejszego regulaminu. Akceptując regulamin Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Czas korzystania z dostępu do Sieci WiFi po akceptacji regulaminu ograniczony jest do 30 minut. Aby dalej korzystać z Sieci WiFi konieczna jest ponowna akceptacja regulaminu.

§3. Ograniczenia

 • Dostęp do sieci WiFi jest ograniczony w przestrzeni do Strefy Zasięgu, czasowo do godzin otwarcia Centrum Medycznego POLMED oraz pod względem parametrów technicznych połączenia.
 • POLMED S.A. jest uprawniona jest do nakładania ograniczeń na czas połączenia, przepustowość, limit przesłanych danych i inne parametry transmisji, ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie, rejestrowania i nadzorowania informacji lub danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub zarządzania Siecią WiFi lub z innych ważnych powodów.

§4. Wyłączenia odpowiedzialności

 • POLMED S.A. oraz osoby działające w jej imieniu i na jej zlecenie, nie są odpowiedzialne za:
  • warunki techniczne Sieci WiFi oraz opóźnienia w sieci Internet, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z Terminala,
  • nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej treści dostępnych w Internecie,
  • szkody wyrządzone przez oprogramowanie będące w posiadaniu Użytkowników,
  • dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika, jakiekolwiek szkody, jakie może ponieść Użytkownik w związku korzystaniem z Sieci WiFi, w szczególności za: uszkodzenia sprzętu teleinformatycznego, zniszczenie oprogramowania i danych, naruszenie danych osobowych, opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do Sieci WiFi, wszelkie inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z sieci WiFi,
  • niestosowanie przez Użytkownika lub stosowanie niewystarczającego albo niezaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 • POLMED S.A. nie udziela gwarancji:
  • ciągłego pokrycia sygnałem radiowym w Strefach Zasięgu,
  • stałej przepustowości łącza i innych jego parametrów,
  • nieprzerwanego, poprawnego funkcjonowania Sieci WiFi,
  • dostępności wszystkich usług sieciowych, aplikacyjnych i Internetowych.

§5. Odpowiedzialność użytkownika

 • POLMED S.A. oraz osoby działające w jej imieniu i na jej zlecenie, nie są odpowiedzialne za:Korzystanie z sieci WiFi odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.
 • Użytkownik korzysta z sieci WiFi pod warunkiem zapoznania się i zaakceptowania postanowień niniejszego regulaminu.
 • Zabrania się Użytkownikowi:
  • korzystania z Sieci WiFi do jakichkolwiek celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika;
  • wykorzystywania Sieci WiFi do wszelkich działań naruszających obowiązujące prawo. W szczególności Użytkownik nie może:
   • udostępniać oraz pobierać z sieci Internet: materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), treści pornograficznych, rasistowskich, faszystowskich, itp.,
   • przesyłać i udostępniać treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste, rozsyłać niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (spam),
   • rozpowszechniać wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić oprogramowanie lub dane innych użytkowników Internetu, uzyskiwać nieuprawniony dostęp do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników Internetu,
   • naruszać zabezpieczeń zastosowanych w Sieci WiFi.
 • Użytkownikowi zabrania się:
  • uruchomienia serwerów usług na Terminalu, celów komercyjnych, wszelkich innych działań, które mogą zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania sieci WiFi,
  • udostępniać połączenia do Internetu innym podmiotom poprzez stosowanie urządzeń teletechnicznych takich jak Access Point, router, itp.
 • W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z Sieci WiFi, POLMED S.A. uprawniona będzie do zablokowania dostępu Terminala do Sieci WiFi, co nie wyklucza odpowiedzialności odszkodowawczej Użytkownika wobec POLMED S.A., innych Użytkowników oraz podmiotów, jak również odpowiedzialności karnej takiego Użytkownika.
 • Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności przy ochronie Terminala przed niepowołanym dostępem oraz innymi zagrożeniami bezpieczeństwa teleinformatycznego (np. wirusy, spam, itp.).
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje Sieć WiFi, w tym za treść i zawartość przesyłanych wiadomości z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.
 • Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ponoszenie wszelkich opłat i podatków, które mogłyby wynikać z korzystania przez niego z Sieci WiFi.

§6. Postanowienia różne

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Zmiany parametrów technicznych Sieci WiFi nie powodują zmiany niniejszego regulaminu ani nie wymagają ogłoszenia.
 • POLMED S.A. uprawniona jest do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie.
 • Z tytułu zmian regulaminu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2016r.

Pobierz Regulamin


Karta stałego pacjenta

Regulamin otrzymania i stosowania Karty Stałego Pacjenta POLMED.

§ 1

Karta Stałego Pacjenta upoważnia jej właściciela do korzystania z 15% zniżki na wszystkie usługi dostępne w Centrach Medycznych POLMED oraz na stronie www.polmed.pl.
Zniżce podlegają tylko i wyłącznie usługi dostępne w Centrach Medycznych POLMED oraz na stronie www.polmed.pl z wyjątkiem usług z zakresu medycyny pracy, medycyny lotniczej, medycyny podróży, medycyny estetycznej. Rabat nie łączy się z innymi zniżkami.

§ 2

Kartę należy okazać każdorazowo przed rejestracją w Centrum Medycznym POLMED. Dokonując zakupów na www.polmed.pl na kwotę powyżej 200 pln Pacjent zgłasza się po odbiór Karty Stałego Pacjenta POLMED do wybranego Centrum Medycznego. Po otrzymaniu Karty należy założyć konto na www.polmed.pl, następnie zalogować się do Panelu Klienta POLMED oraz przejść do zakładki Karta Stałego Klienta, w lewym menu oraz przy kolejnych zakupach wprowadzić kod promocyjny z karty.

§ 3

Do otrzymania Karty Stałego Pacjenta upoważniona jest osoba pełnoletnia, która odpłatnie korzysta z usług POLMED. Karta może zostać wydana pacjentowi jeżeli jednorazowo wartość badań przekroczy 200,00 zł. Karta nie przysługuje Pacjentom abonamentowym.

§ 4

Karta uszkodzona nie będzie honorowana. W razie zniszczenia lub zgubienia Karta nie podlega wymianie.

§ 5

Karta jest wydawana w recepcjach Centrów Medycznych POLMED. Lista placówek znajduje się na stronie www.polmed.pl

§ 6

POLMED S.A. w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Karcie oraz regulaminie.


Pobierz Regulamin

Karta stałego pacjenta , wielkość pliku: 2.7 MB.